Rezerwacja i nabycie cegiełek

 1. Osoby zainteresowane udziałem w zwiedzaniu Podziemi Browaru Perła, powinny dokonać rezerwacji:
  • wysyłając email na adres: podziemiabrowaru@perla.pl lub
  • telefonicznie pod numerem telefonu: 669-611-981, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–16.00.
 2. Potwierdzeniem rezerwacji email jest otrzymanie informacji zwrotnej – odpowiedzi email przesłanej przez osobę reprezentującą Podziemia Browaru Perła.
 3. Rezerwacji można dokonać najpóźniej dzień przed planowanym terminem zwiedzania.
 4. Pierwszeństwo zwiedzania przysługuje grupom i osobom posiadającym wcześniejszą rezerwację.
 5. Turyści indywidualni mogą zostać dołączeni do grup zorganizowanych.
 6. Zwiedzanie Podziemi Browaru Perła możliwe jest tylko w obecności Przewodnika, będącego pracownikiem Podziemi Browaru Perła.

Zwiedzanie jest organizowane:

 • dla grup zorganizowanych (10 osób lub więcej) po indywidualnym ustaleniu terminu i wcześniejszej rezerwacji,
 • dla osób indywidualnych: sobota w godzinach 12:00 – 16:00 (wejścia o pełnych godzinach, ostatnie wejście o godz. 15:00) oraz dodatkowo w okresie wakacyjnym od 1 czerwca do 31 sierpnia także od środy do piątku w godzinach 18:30 – 20:30 (wejścia o godzinie 18:30 i 19:30).

 
Do zwiedzania upoważnia cegiełka wydawana przez Przewodnika. Dostępne ich wartości to: 10 zł i 20 zł dla osób niepełnoletnich oraz 20 zł i 50 zł dla osób dorosłych – do wyboru przez zwiedzających.

Przed zwiedzaniem Zwiedzający powinni zapoznać się z:

 1. Regulaminem Zwiedzania Podziemi Browaru Perła

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ZWIEDZAJĄCYCH

 1. Administratorem danych jest Perła – Browary Lubelskie S.A. (ul. Bernardyńska 15, 20-950 Lublin). Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email kodo@biuro.perla.pl, telefonicznie pod numerem +48 81 7101201 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Administrator wyznaczył koordynatora ds. ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email kodo@biuro.perla.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z koordynatorem ds. ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy oprowadzenia po obiektach Perła – Browary Lubelskie S.A. oraz w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność realizacji umowy oprowadzenia po obiektach Perła – Browary Lubelskie S.A. Następnie podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Perła – Browary Lubelskie S.A. Uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia swoich należności z wynikających z zawartej umowy oraz ochrona przed roszczeniami.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Perła – Browary Lubelskie S.A. takie jak usługi księgowe i podatkowe, dostawcy systemów informatycznych i usług IT, operatorzy pocztowi i kurierzy, banki, podmioty świadczące usługi prawne.
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
 7. Jako że Pani / Pana dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyła Pani / dostarczył Pan administratorowi tj. do otrzymania od administratora Pani / Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani / Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 8. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.
 10. Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy oprowadzenia po obiektach Perła – Browary Lubelskie S.A.