Regulamin zwiedzania Podziemi Browaru Perła

Regulamin zwiedzania Podziemi Browaru Perła

I. Informacje wstępne

 1. Podziemia Browaru Perła mieszczą się w zabytkowych budynkach dawnego kościoła św. Kazimierza i klasztoru oo. Reformatów zlokalizowanych przy ul. Bernardyńskiej 15 w Lublinie.
 2. Podziemia Browaru Perła są szlakiem turystycznym wiodącym przez zabytkową część przestrzeni dawnego zespołu kościelno-klasztornego Reformatów oraz Browaru K.R. Vettera.
 3. Zarządzającym Podziemiami Browaru Perła jest Perła – Browary Lubelskie S.A. z siedzibą przy ul. Bernardyńskiej 15, 20-950 Lublin.
 4. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie poniższych zwrotów:
  • Zwiedzający – osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane.
  • Grupy zorganizowane – grupa osób (dorosłych i/lub niepełnoletnich) w liczbie od 16 do maksymalnie 30 osób, wliczając opiekunów grupy i pilota.

II. Dni i godziny otwarcia Podziemi Browaru Perła

 1. Podziemia Browaru Perła można zwiedzać jako osoba indywidualna lub w grupach zorganizowanych.
 2. Zwiedzanie Podziemi Browaru Perła jest możliwe:
  • dla grup zorganizowanych po indywidualnym ustaleniu terminu i wcześniejszej rezerwacji,
  • dla osób indywidualnych: sobota w godzinach 12:00 – 16:00 (wejścia o pełnych godzinach, ostatnie wejście o godz. 15:00).
 3. Z uwagi na ograniczoną ilość osób mogącą przebywać jednocześnie w Podziemiach Browaru Perła podczas zwiedzania zaleca się osobom indywidualnym dokonanie wcześniejszej rezerwacji wejścia.
 4. Zwiedzanie Podziemi Browaru jest możliwe cały rok poza wyznaczonymi ustawowo dniami wolnymi od pracy: Nowy Rok (01.01), Święto Trzech Króli (06.01), Święta Wielkanocne, Święto Bożego Ciała, Wniebowstąpienie najświętszej Marii Panny (15.08), Święto Wszystkich Świętych (01.11), Narodowe Święto Niepodległości (11.11), Święta Bożego Narodzenia (25-26.12) oraz Wigilią (24.12) i Sylwestrem (31.12).
 5. Wszelkie informacje odnośnie zwiedzania Podziemi Browaru dostępne są:
 6. Zarządzający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów otwarcia Podziemi Browaru Perła do zwiedzania, o czym Zwiedzający będą informowani na stronie internetowej: www.perla.pl/podziemiabrowaru/.

III. Wstęp do Podziemi Browaru Perła. Rezerwacje.

 1. Podstawę do wstępu na teren Podziemi Browaru Perła stanowi „Cegiełka”.
 2. Zwiedzający mogą nabyć Cegiełkę, które dostępne są u Przewodnika.
 3. Dostępne są Cegiełki o wartości: 10, 20, 50 złotych, wybór cegiełki zależy od Zwiedzającego.
 4. Rezerwacji zwiedzania osoby indywidualne i grupy zorganizowane mogą dokonywać:
  • telefonicznie pod numerem tel. 669 611 981 lub
  • mailowo pod adresem: podziemiabrowaru@perla.pl.
   Rezerwację uznaje się za przyjętą po otrzymaniu informacji zwrotnej od osoby reprezentującej Podziemia Browaru Perła.
 5. Osoby indywidualne i grupy zorganizowane mogą dokonywać rezerwacji najpóźniej w dniu poprzedzającym zadeklarowany przez siebie termin zwiedzania.
 6. Informacje dotyczące Cegiełek dostępne są w Perłowej Pijalni Piwa, ul. Bernardyńska 15A, Lublin,  na stronie internetowej www.perla.pl/podziemiabrowaru/ oraz pod numerem telefonu 669 611 981.
 7. Całkowite wpływy z Cegiełek przeznaczone są na zabezpieczenie, utrzymanie i konserwację zabytku, jakim są Podziemia Browaru Perła oraz jego otoczenia w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości oraz popularyzację i upowszechnianie wiedzy o nim oraz jego znaczenia dla historii i kultury.
 8. Zarządzający nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie udostępniania do zwiedzania Podziemi Browaru Perła. W związku z tym nie ma możliwości otrzymania faktury VAT lub innego dokumentu księgowego potwierdzającego wydanie Cegiełek, o których mowa w punkcie 3 powyżej.

IV. Zasady zwiedzania Browaru

 1. Zwiedzanie Podziemi Browaru Perła możliwe jest tylko w obecności Przewodnika, będącego pracownikiem Podziemi Browaru Perła.
 2. Jednorazowo do Podziemi Browaru Perła może wejść maksymalnie 30 osób.
 3. Pierwszeństwo zwiedzania przysługuje grupom zorganizowanym i osobom indywidualnym posiadającym wcześniejszą rezerwację.
 4. W przypadku wyczerpania limitu miejsc zwiedzania Podziemi Browaru Perła, Zarządzający nie gwarantuje zwiedzania grupom i osobom nieposiadającym rezerwacji.
 5. Osoby indywidualne mogą zwiedzać Podziemia w soboty w godzinach 12:00-16:00 (wejścia są o pełnych godzinach, ostatnie wejście o godzinie 15:00) lub też dołączane są do grup zorganizowanych, które zwiedzają Podziemia Browaru Perła w godzinach wyznaczonych przez Przewodnika.
 6. Osoby niepełnoletnie mogą zwiedzać Podziemia Browaru Perła tylko pod opieką osób dorosłych.
 7. Opiekunowie osób niepełnoletnich ponoszą odpowiedzialność za zachowanie podopiecznych oraz szkody dokonane przez osoby pozostające pod ich opieką, uszkodzenia lub zniszczenia eksponatów, urządzeń lub innych elementów znajdujących się obiekcie.
 8. W Podziemiach Browaru Perła dozwolone jest robienie zdjęć, filmowanie oraz dotykanie eksponatów.
 9. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń Przewodnika.
 10. Grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne powinny przybyć do Podziemi Browaru Perła co najmniej 15 minut przed zarezerwowaną godziną zwiedzania.
 11. W przypadku znacznie opóźnionego przybycia na zwiedzanie, Przewodnik może odmówić Zwiedzającym przyjęcia na zwiedzanie lub zaproponować inny termin lub godzinę zwiedzania.
 12. Osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane dokonujące rezerwacji zwiedzania, w przypadku rezygnacji z niego, zobowiązani są zawiadomić o tym fakcie Zarządzającego Podziemiami Browaru Perła.
 13. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 12 powyżej, należy dokonać najpóźniej 1 dzień kalendarzowy przed terminem zwiedzania, telefonicznie pod numerem tel. 669 611 981 lub mailowo pod adresem: podziemiabrowaru@perla.pl.
 14. Podczas zwiedzania Podziemi Browaru Perła odbywa się degustacja piwa. Degustacja przewidziana jest tylko dla Zwiedzających, którzy ukończyli 18 rok życia. W przypadku wątpliwości co do wieku Zwiedzającego Przewodnik może zażądać okazania dokumentu poświadczającego jego pełnoletność, a w przypadku jego braku odmówić podania alkoholu.
 15. Zarządzający zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji zwiedzania, bez podania przyczyny.
 16. Zarządzający zastrzega sobie prawo wyłączenia ze zwiedzania części pomieszczeń ekspozycyjnych lub eksponatów, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 17. Zarządzający może odwołać zwiedzanie w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia osób przebywających na terenie Podziemi Browaru Perła. W takich sytuacjach Zwiedzającym przysługuje zwrot za Cegiełki.
 18. Zarządzający zastrzega sobie prawo archiwizacji materiału fotograficznego i filmowego powstałego podczas zwiedzania Podziemi Browaru Perła, z myślą o późniejszym wykorzystaniu go w celach promocyjnych i reklamowych zarówno Podziemi Browaru Perła, jak również działalności Zarządzającego. Oznacza to, że Zwiedzający, przystępując do udziału w zwiedzaniu Podziemi Browaru Perła, wyraża zgodę na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku w celach wskazanych w zdaniu uprzednim bez prawa do wynagrodzenia z powyższego tytułu.
 19. Czas zwiedzania Podziemi Browaru Perła wynosi szacunkowo około 60 minut.
 20. Podziemia Browaru Perła, ze względu na swój postindustrialny charakter, nie są przystosowane do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne ruchowo.

V. Zachowania niedozwolone

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu zwiedzania Podziemi Browaru Perła zabrania się:
  • Przebywania na terenie Podziemi Browaru Perła osobom nietrzeźwym, osobom pozostającym pod wpływem środków odurzających, a także osobom zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych Zwiedzających oraz elementom wyposażenia, zakłócającym porządek oraz naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
  • Wynoszenia eksponatów lub innych elementów znajdujących się na terenie Podziemi Browaru Perła.
  • Przenoszenia eksponatów lub innych elementów poza miejsce ich ekspozycji, niszczenia wyposażenia.
  • Wprowadzania na teren Podziemi Browaru Perła zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników i psów asystujących osobom niepełnosprawnym.
  • Wnoszenia alkoholu.
  • Palenia tytoniu.
  • Wnoszenia broni, amunicji, materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych lub innych przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu.
  • Wnoszenia długich parasoli oraz dużego bagażu.
  • Spożywania posiłków.
 2. Zarządzający i/lub Przewodnik Podziemi Browaru Perła ma prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia osób indywidualnych i grup zorganizowanych dopuszczających się powyżej wymienionych zachowań, nieprzestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.

VI. Przepisy końcowe

 1. Zarezerwowanie wejścia do Podziemi Browaru Perła i wzięcie udziału w ich zwiedzaniu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.